Elevrådet - tillitsvalgte

Elevrådsstyret oktober 2017:

Ingvar Krange
Eline Norvik
Soluna Sommerstad
Christopher Dybdahl
Sindre Scheffels
Eirik Smith
Mille Steingrim
Julian Lorentzen
Kari Jervel
Jonas Ulshagen

 

-------------------

Kontakt elevrådet:

It’s Learning: elevråd

E-post: elevrad@nesodden.vgs.no  Elevrådet har også sin egen forslagskasse i kantina. Bruk den!

Tillitseleven

Tillitsvalgte høsten 17


Vi i elevrådsstyret har satt sammen en liten oversikt over tillitselevens plikter og arbeidsområder slik at ingenting skal være uklart for den som blir valgt som tillitselev. Det er viktig å ta vervet som tillitselev på alvor, da du har stor påvirkningskraft på din egen og andre elevers skolehverdag, trivsel og læringsmiljø. Tillitseleven blir valgt ved skriftlig votering innad i klassen. Det er en tillitserklæring fra klassen å bli valgt som tillitselev.

I hver klasse velges to tillitselever: 1 tillitselev og 1 vara. Tillitselevene fra samtlige klasser utgjør til sammen skolens elevråd.

Elevrådsstyrets aktivitet er avhengig av tillitselevenes initiativ og engasjement. Elevrådsmøte for alle tillitselevene avholdes når styret innkaller til det, vanligvis en gang i måneden. Siden elevrådet er en del av skolens administrative råd, har tillitselevene møteplikt på disse møtene. På elevrådsmøtene tas det opp saker av interesse for elevene, samt innmeldte saker fra klassene.

Som tillitselev representerer du klassen din i skolens elevråd. Du er den som skal tale klassens sak i elevråd, overfor lærere og skolens ledelse.

Tillitseleven bør sette godt seg inn i skolens reglement.

Den tillitsvalgte bør også klargjøre med klassen sin om hvilke forventninger de har til tillitseleven.

Som tillitselev plikter du: 

  • Å møte opp på elevrådsmøtene og delta aktivt i elevrådets arbeid. Om tillitseleven er fraværende, overføres pliktene til varatillitselev.
  • Å holde klassen informert om hva som skjer i elevrådet. Før et elevrådsmøte skal du orientere klassen din i de sakene som elevrådsstyret har meldt til møtet. Etter elevrådsmøtet skal du gi klassen din et referat fra møtet. På denne måten blir det lett å engasjere klassen din i hva som foregår i elevrådet. Tid til å gjøre dette skal avtales med kontaktlærer eller faglærer.
  • Å ta opp saker i elevrådet når elever i klassen din ber om det.
  • Å ta del i underveissamtalene og ta stilling til og drøfte læringsmiljø og trivsel i klassen. Tillitseleven skal fremme god kontakt mellom klassen og lærer, med det formål å få et best mulig læringsmiljø.
  • Å ta initiativ til konfliktløsning dersom det skulle oppstå konflikter i klassen. Hvis dere ikke kan løse konflikten sammen med læreren, skal du som tillitselev gi beskjed til kontaktlærer eller rektor. Husk at det ikke er du som alene skal løse en eventuell konflikt i klassen.
  • Å være en pådriver for å stimulere til positive aktiviteter i klassen og på skolen generelt.

Lykke til med tillitsvalgtarbeidet!

Kontaktperson

Elevråd Nesodden vgs

E-post elevrad@nesodden.vgs.no