Konksekvenser av ikke bestått og ikke grunnlag for karakter

Hva menes med ikke bestått i et fag?

Hvis du har fått karakteren 1 til standpunkt er faget ikke bestått. Hvis du kommer opp til eksamen i faget (du finn 1 i) og får 2 eller bedre er faget bestått.

1 på eksamen betyr at faget ikke er bestått.

NB: Hvis du har 1 i standpunktkarakter i et fag som inngår i den tverrfaglige eksamen, regnes faget som ikke bestått selv om den tverrfaglige eksamen er bestått. Det må da tas en særskilt eller privatisteksamen i det faget.

Dersom du ikke møter opp til eksamen i et fag du skal opp i, regnes faget som ikke bestått inntil du har avlagt eksamenen.

IV i et fag betyr også at faget ikke er bestått.

Hva menes med ikke grunnlag for karakter i et fag (I.V.)?
Ikke grunnlag for vurdering i et fag (I.V.) betyr at faglærer ikke har hatt nok faglig grunnlag til å gi deg en standpunktkarakter. Du få da heller ikke lov til å gå opp til eksamen i faget. Årsaken er som oftest for stort fravær i faget.

Du må da ta eksamen som privatist i faget, hvis du ikke skal gå om igjen og ta faget på nytt som elev.
Du må selv melde deg opp som privatist på www.privatisweb.no.

Utsatt, ny og særskilt prøve
Elever som har gyldig grunn til ikke å møte til eksamen, har rett til utsatt prøve. Elever som har 1 som standpunktkarakter, har rett til særskilt prøve. Elever som har 1 som eksamenskarakter, har rett til ny prøve. Utsatt, ny og særskilt prøve avholdes vanligvis i desember og koster ikke noe. Du må selv passe på å melde deg opp innen 15. september ved den skolen du går på/gikk på.

Elever som har IV i et fag (i stedet for en standpunktkarakter) må ta faget som privatist.

Privatisteksamen
Alle fag i videregående skole kan du ta som privatist. Du kan ikke melde deg opp som privatist samtidig som du er elev i et fag. En privatisteksamen har samme verdi som en standpunktkarakter/eksamenskarakter som elev. Privatisteksamen avholdes to ganger i året (mai/juni og desember). Du må melde deg opp på www.privatistweb.no innen 15. september om høsten eller 20. januar om våren. Du må betale et eksamensgebyr.

Hvilke konsekvenser får det at jeg har 1 eller I.V. i et avsluttet fag?
Med et avsluttet fag menes at det ikke er noen fag i det videregående kurset du søker på som bygger på dette faget. Det får derfor ikke noen konsekvenser i forhold til hvilke fag du kan ta på det videregående kurset, om du har 1 eller I.V. i et avsluttet fag. Du må imidlertid gå opp til ny eksamen for at faget skal være bestått og for at du seinere skal kunne få vitnemål eller fagbrev (se utsatt/ny/særskilt prøve og privatisteksamen)
For å få førstegangsvitnemål må eksamen være bestått i løpet av de tre årene du er elev på skolen.

Hvilke konsekvenser får det at jeg har 1 eller I.V. i fag som bygger på hverandre?
Når du får 1 eller I.V. i et fag som fag i det videregående kurset bygger på, har du ikke rett til å forsette i det aktuelle faget/de aktuelle fagene på det videregående kurset uten videre. Skolen vil vurdere om du får fortsette som helkurselev i faget/fagene, og kan stille betingelser for at du skal kunne få fortsette. I slike tilfeller bør du kontakte skolen du kommer inn på etter skolestart for å få avklart dette.

Dersom du har I.V. i standpunkt i et fag som det videregående kurset bygger på, vil det alltid være en betingelse for å fortsette i faget/fagene i det videregående kurset at du melder deg opp til og gjennomfører privatisteksamen. En slik eksamen må tas i desember for at du skal få fortsette i faget.

Dersom du har 1 i et fag som det videregående kurset bygger videre på, vil skolen vurdere hvilket fag (ev eksamen) dette er og hvilke forutsetninger du har for å gå videre innenfor fagområdet. Ofte vil du bare få midlertidig elevstatus fram til du har avlagt ny eksamen i desember. Dersom du heller ikke består denne eksamenen, kan du da miste din elevstatus i det/de aktuelle fag.

Husk at dersom du har en 1. eller I.V. i et fag, vil du ikke få førstegangsvitnemål

Hvilke fag bygger på hverandre?
Fag som bygger på hverandre deles i tre grupper:

1. Gjennomgående fag, dvs. felles allmenne fag som bygger på hverandre
Disse felles allmenne fagene har samme navn på de ulike nivåene og utgjør moduler i den samme læreplanen. Etter forskriften til loven skal disse på et ev vitnemål bare føres med karakter på høyeste nivå, og privatister behøver bare å ta faget på høyeste nivå. Elever, som går videre i fagopplæring, har bestått faget når de har bestått på høyeste nivå i faget. Hvilke fag dette er varier noe fra kurs til kurs. Norsk og kroppsøving er gjennomgående i alle kurs. I tillegg kommer engelsk og fremmedspråk.

2. Programfag som bygger på hverandre
I henhold til forskriften skal alle programfag ha karakter på hvert nivå på et vitnemål. I yrkesfagene har det vært tradisjon for at alle programfagene på f eks Vg2 anses å bygge på studieretningsfagene på Vg1, selv om sammenhengen for enkelte fag er svakere enn for andre. Det settes derfor som hovedregel at alle programfagene i yrkesfagene bygger på hverandre, men det åpnes for at skolene vurderer enkelttilfeller.

3. Programfag som bygger på felles allmenne fag
Følgende felles allmenne fag kan man bygge videre på som programfag (gjelder hovedsakelig innen SSP): matematikk, engelsk, fremmedspråk.

Har det noen betydning hvilken av gruppene jeg er i?
Ofte vil det være slik at dersom du har 1 eller I.V. i gruppe 1 "gjennomgående fag" vil du kunne fortsette i faget uten krav om å gå opp til ny/ særskilt eksamen. Her vil du være nødt til å ta en intern prøve på skolen for å få fortsette med faget. Dersom du har I.V. i standpunktkarakter i et fag vil det imidlertid alltid bli stilt krav om at du må gå opp til desembereksamen for å kunne forsette som helkurselev i faget.
Har du 1 eller I.V. i fag det bygges videre på (gruppe 1 og gruppe 2), vil det bli stilt krav om at du må gå opp til desembereksamen for å kunne fortsette som helkurselev i faget.