Førstegangsvitnemål

Førstegangsvitnemålskvoten er på 50% av studieplassene for alle studier og førstegangsvitnemålet er gyldig opptaksgrunnlag til høyere utdanning for søkere som er under 22 år i opptaksåret.

For å få påført vitnemålet en tekst som forteller at du har førstegangsvitnemål, må følgende betingelser være innfridd:

1. Vitnemålet må gi generell studiekompetanse.

2. En elev kan gjøre FORBEDRINGER i karakterene og likevel fylle kravene til førstegangsvitnemål. Forutsetningen er at forbedringene gjøres i løpet av de tre årene med videregående opplæring.

3. Du må ha gjennomført opplæringen på 3 år.

4. Kravet om gjennomført videregående opplæring på 3 år kan bli utvidet til 5 år dersom ett av følgende dokumenterte avbrudd foreligger:
• Inntil ett år med internasjonal utveksling, folkehøyskole, verneplikt eller omsorgsarbeid.
• Inntil ett år ved omvalg av Vg1 eller Vg2 (skifte av programområde).
• Langvarig sykdom.
• Har hatt ekstra opplæringstid etter reglene i opplæringsloven § 3-1 femte ledd.

5. Du får fremdeles et førstegangsvitnemål selv om du får utskrevet et nytt som resultat av klagebehandling.

6. Merk: Det er nå ikke lenger mulig å ta nye fag innenfor førstegangsvitnemålskvoten. Nye fag tatt etter fullført videregående opplæring vil da bare telle med i ordinær kvote.

7. Overgangsregler for de som fullførte videregående opplæring i 2008. De vil kunne opparbeide realfagspoeng og ta nye fag etter videregående opplæring for å oppfylle krav til spesiell studiekompetanse og likevel søke innenfor kvoten for førstegangsvitnemål (pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 10.10.2007).
For utregning av poeng innenfor førstegangsvitnemålskvoten vises det til poengberegning under rådgivertjenesten.

Viktige frister

1. Etter at du er meldt opp til eksamen i et fag, ca 15. januar, er det ikke mulig å «melde seg av» elevstatusen i faget. Hvis du likevel unnlater å møte i faget, og det ikke lenger er grunnlag for å sette standpunktvurdering, vil du ikke ha rett til førstegangsvitnemål.

2. Hvis opplæringen avbrytes innen 1. desember, regnes ikke skoleåret som bruk av retten.

3. Dersom du ønsker å gjøre et «omvalg», gå på et annet programområde, må du ha levert sluttmelding før 23. juni. Forutsetningen for å fullføre opplæringen innenfor den utvidete retten, er at du gjør omvalg på samme nivå