Rådgivningstilbudet

Rådgivers oppgave er å veilede, inspirere til og legge forholdene til rette for din egen aktivitet, egne problemløsninger og egne valg.

Vi gir råd om:
Valg av utdanningsområde og programområde. Yrkesorientering og individuell veiledning ved valg av videre utdanning og yrke. Når en elev har problemer med skolearbeidet, studieteknikk og arbeidsvaner. Elever som har personlige og sosiale vansker som har betydning for skolearbeidet. Rådgiver formidler også kontakt og hjelp fra andre institusjoner når det er nødvendig.

Ut over de formelle oppgavene, spenner arbeidet til rådgiver over et vidt felt:
Sosialpedagogisk rådgiver arbeider med psykiske vansker som angst, depresjon, rus, adhd, sykdom i familien, lav selvfølelse, aggresjon, vold, høyt fravær fra skolen, mobbing, ensomhet, misstrivsel i klassen og på skolen.

Sos.ped rådgiver kan hjelpe de som sliter i fag og har

Mattevansker

Lese/skrive vansker

Konsentrasjonsvansker

Språkvansker

Sos.ped rådgiver kan henvise deg videre til PPT(pedagogisk psykologisk tjeneste) eller andre instanser som skolen samarbeider med.


Din læring står i sentrum for rådgiver, der finner sted i klasserom og verksted. Rådgiver yter derfor råd i utformingen av skolens læringsmiljø.

Interessetester/veivalg
Her får du tilgang til interesse og ferdighetstester. De kan være et fint utgangspunkt for individuell samtale med fokus på videre utdanning og yrke.

Nyttig informasjon om videregående opplæring

NAV – her kan du raskt finne informasjon om yrker som kan passe dine interesser. I en egen Interessetest kan du svare på en mengde spørsmål som ender ut i en oversikt over mange ulike yrker og relevant utdanning.

 


Kompetansekrav:

Kompetansekrav til universiteter og høyskoler


Poengberegning:

Poengberegning ved opptak til universiteter og høyskoler


Spesielle opptakskrav:

Finner du her.