Særskilt språkopplæring

Rett til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i videregående skole

Jfr. § 2- 8 og § 3 -12 i opplæringsloven.

Minoritetsspråklige elever i videregående skole har rett til særskilt språkopplæring dersom eleven ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse på særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Særskilt norskopplæring er forsterket opplæring i norsk.  Elever som har rett til særskilt språkopplæring skal få opplæring etter læreplanen for norsk med tilpasninger,  læreplanen for grunnleggende norsk for minoriteter eller læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge.

Denne retten gjelder først og fremst for særskilt opplæring i norsk. Bestemmelsen gjelder i tillegg rett til morsmålsopplæring og /eller tospråklig fagopplæring der slik opplæring er nødvendig. Eleven har ikke nødvendigvis rett til alle tre typer språkopplæring.

For at eleven skal få oppfylt retten til særskilt språkopplæring må skolen gjennomføre en kartlegging av elevens ferdigheter i norsk. Etter at kartleggingen er gjort, foretar skolen en individuell vurdering av hva den enkelte elev trenger av særskilt norskopplæring, evt. tospråklig fagopplæring og /eller morsmålsopplæring. Den individuelle vurderingen av elevens behov er grunnlaget for en tildeling av et tilpasset opplæringstilbud med presisering av antall timer i særskilt norskopplæring. Skolen gjør et vedtak om innholdet og omfanget av den særskilte språkopplæringen ( Enkeltvedtak,forvaltningsloven § 2) Et slikt vedtak kan påklages til fylkesmannen. En minoritetsspråklig elev har rett til særskilt norskopplæring frem til eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Elever i videregående opplæring som har rett til særskilt språkopplæring, har også rett til inntil to år ekstra opplæringstid når eleven trenger det ut fra opplæringsmålene for den enkelte, jf. opplæringsloven § 3-1 femte ledd.