Rett til trygt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Skolens ansvar

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold og rasisme. Hvis en voksen på skolen vet om, eller tror, at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

Handlingsplan mot mobbing

Rutiner for arbeid med skolemiljø

Nytt regelverk - Null - toleranse mot mobbing

Handlingsplan for rusforebyggende arbeid

Meld fra til skolen

Hvis en elev eller foresatte ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt, ta kontakt med skolen så fort som mulig.

Man kan varsle skolen muntlig eller per telefon. Forklar hva saken gjelder, og be om at skolen gjør noe for at eleven skal få det bedre. Snakk gjerne med kontaktlærer først, eller ta kontakt med rektor.

Melde saken til Fylkesmannen

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen der du bor.

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på

En eventuell klage bør være skriftlig begrunnet, og konkretisere hva dere er misfornøyde med når det gjelder skolens behandling av saken.

Hvis fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin, kan fylkesmannen bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø.

Informasjon om mobbing og rettigheter

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever mobbing. 

Skolens arbeid med skolemiljø

Skolen driver et aktivt forebyggende miljøarbeid med vekt på trivsel og gode arbeids- og læringsforhold. Elevene deltar i dette arbeidet.
Skolen har en miljøarbeider og et Elevarbeidsmiljøutvalg som arbeider med forebyggende tiltak mot vold, mobbing og rusmidler. Disse, elevrådet og andre elevgrupperinger jobber også med sosiale og kulturelle tiltak for elevene, og ivaretakelse av elevenes rettigheter. Dette arbeidet er med på å skape fine holdninger og ivareta det gode miljøet skolen allerede har. Skolens tverrfaglige team sikrer oppfølging av enkeltelever over kortere eller lengre tid.

Elevrådet

(Fra Opplæringslova § 11-6)
Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar

* Ved kvar vidaregåande skole skal vet vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev.
* Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.
* Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.
* Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar.

Elevrådet er fellesorgan for skolens elever og rådgivende organ for skoleutvalg og rektor. Det skal ta seg av oppgaver i samarbeid med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen. Elevrådet velger 2 representanter med personlig vararepresentanter til skoleutvalget for 1 skoleår om gangen.

I samarbeid med rektor legger elevrådet forholdene til rette for elevlag og interessegrupper – herunder politiske lag og grupper – for elevene ved skolen. Elevlag og interessegrupper som ønsker å drive virksomhet ved skolen, skal melde fra til rektor om dette.

Elevrådet kan utgi skoleavis. Vedtektene for avisen må være godkjent av skoleutvalget som en del av skolereglementet. Av vedtektene må det fremgå at reglene for god presseskikk skal følges. Vedtektene må også inneholde opplysninger om det rettslige ansvar som gjelder for utgiver og redaktør av aviser. Ingen kan være redaktør uten foreldres/foresattes samtykke dersom han/hun ikke er myndig.

Det skal føres referat fra elevrådets møter. Dette underskrives av den som har ledet møtet og en av elevene som er valgt til å underskrive. Utskrift av møteboka sendes rektor snarest og senest innen 14 dager etter møtet.

Elevrådet skal ikke engasjere seg i partipolitisk virksomhet. Rådet vurderer ellers om saker som ønskes tatt opp har naturlig tilknytning til rådet virksomhet som fellesorgan for alle elever.

Idrettstyret

Hvert år velges det et idrettsstyre blant elevene. Dette styret har til oppgave:

a) å arrangere turneringer som av-holdes ved skolen

b) å være behjelpelig ved uttak og trening av lag til Follo-cup-turneringer i fotball, håndball og volleyball som går mellom skolene i Follo-regionen, og

c) motta og distribuere innformasjon om idrettsaktiviteter som kommer til skolen.

Dette styret utpekes fortrinnsvis blant elevene i en klasse for å få en arbeidsdyktig enhet som også kan bruke kroppsøvingstimene til arbeid. Kroppsøvingslærerne utnevner idrettsstyret.

Skolemiljøutvalget (SMU)

For å ivareta elevene og elevenes skolemiljø har skolen satt sammen en gruppe som heter Elevenes Arbeidsmiljøutvalg (EAMU). Denne gruppen består av 4 elever og skolens miljøarbeider.
SMU arbeider med tiltak og endringer for å gjøre elevenes hverdag og elevenes arbeidsmiljø på skolen best mulig.

SMU arbeider med både det som berører det fysiske skolemiljøet og det psykososiale skolemiljøet. SMU vil behandle saker som elever tar opp i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Dette kan være saker som berører for eksempel emnene lys, temperatur og støy i klasserom/fellesområder eller rasisme, mobbing og utestenging av elever. Dette er viktige emner for deg som er elev, så vær engasjert i din egen skolehverdag og bidra til å gjøre den best mulig!

Dannelsen av SMU er et resultat av lovparagrafen § 9a i Opplæringsloven.
I denne loven står det blant annet dette:

”Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring”.

”Skolen skal drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og sikkerhetsarbeid hos elevene”.

”Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet i skolen”.

Les hele § 9a i Opplæringsloven her.Kontaktperson

Matias Berg Østebø

Miljøarbeider

E-post Matias.ostebo@nesodden.vgs.no